baner Łukasz
Szukaj

mgr Szczepan Zaręba

 Do podanych tematów wykonaj zadania:
Kl.V -------------------------------------------------------------
Kl.VI Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.
– unia polsko-saska i jej skutki
– charakterystyka rządów Augusta II i Augusta III
Kl.VII Temat: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich.
– założenia programowe i działalność partii socjalistycznych, nacjonalistycznych i ludowych,
Kl.VIII his.Temat Przemiany społeczne i kulturowe w 2 poł.
XX w.
- Rewolucja obyczajowa
- Ruchy kontestatorskie
- Sobór Watykański II - reformy
Kl.VIII wos. Temat: Sejm i senat.
- funkcje i kompetencje sejmu i senatu,
- zasady wyboru do sejmu i senatu
ZADANIA PROSZĘ PRZESŁAĆ DO PIĄTKU 20. 03. 2020r NA ADRES: szczepanzareba@o2.pl

 

 

Uczniowie, którzy nie wykonali zadań proszeni są o dosłanie ich w dniu dzisiejszym tj. 23. 03. 2020r. Termin ostateczny !!!
Klasa VI a i VI b, VII i klasa VIII.
szczepanzareba@o2.pl

 

Informacje o bieżącym materiale zostaną przesłane w dniu dzisiejszym.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2020

 
 
Lektura; podręcznik:

Kl. V - Średniowieczne miasto i wieś

Kl. VI a i b - . Pierwszy rozbiór Polski.

Kl. VII. - . Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku.

Kl. VIII. - historia - POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI. ROZDZIAŁ III: ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Kl. VIII. - WOS - Prezydent i Rada Ministrów.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADANIA 23.03.2020 R.

 

 

Do podanych tematów wykonaj zadania:


Kl. V - Średniowieczne miasto i wieś.
- w jaki sposób zakładano (lokowano) średniowieczne miasta i wsie
- samorząd miejski, wiejski - organy
- mieszkańcy średniowiecznych miast i wsi - oraz ich zajęcia


Kl. VII. - . Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku
– przyczyny i przebieg rewolucji 1905–1907 na ziemiach polskich
- orientacja proaustriacka i prorosyjska – ich oczekiwania polityczne i najważniejsi działacze
- organizacje niepodległościowe na ziemiach polskich

Kl. VIII. - WOS - Prezydent i Rada Ministrów
- sposoby wyboru i kompetencje Prezydenta RP
- sposoby powoływania Premiera i Rady Ministrów
- kompetencje Premiera i Rady Ministrów


Do opracowania zagadnień proszę także wykorzystać tekst Konstytucji RP i podać gdzie w Konstytucji znajdują się te informacje.


Zadania proszę przesłać do czwartku 26.03.2020 r.
adres: szczepanzareba@o2.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2020 r.

 Uzupełnij w zeszycie: WDŻ

Kl. V. Temat: Zaplanuj odpoczynek.
1. Sztuka życia, czyli jak dzielić czas między pracę i rekreację.
2. Atuty dobrze zorganizowanego odpoczynku.
3. Sposoby spędzania wolnego czasu.
4. Korzyści z aktywnego odpoczynku.
5. Rola kontaktów ze światem kultury i przyrody.
6. Czas wolny okazją do rozwijania pasji, zainteresowań i hobby.

 

 

Uzupełnij w zeszycie: WDŻ

 

Kl. VI. Temat: O presji rówieśniczej.
1. Grupy rówieśnicze i ich atrakcyjność.
2. Presja rówieśnicza – przymusem wywieranym w konkretnym
celu.

3. Asertywność sztuką mówienia NIE.
4. Odwaga i dzielność tych, którzy nie ulegają presji.
5. Sposoby odmawiania, by nie ranić drugiej osoby.
6. Trudne sytuacje życiowe przeżywane przez nastolatków.
7. Czym jest stres; objawy.
8. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

 

 Kl. V.

W ramach tematu o średniowiecznym mieście wykonaj zadania, odpowiedzi wpisz do zeszytu przedmiotowego. Proszę o przekazanie do mnie informacji czy udało się wejść na stronę według podanego niżej linku oraz czy udało się rozwiązać.

NIE WYSYŁAMY ODPOWIEDZI!!!

 

https://epodreczniki.pl/a/sredniowieczne-miasto/DETBDWILc

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.03.2020

 

Wykonaj polecenia z poniższych tematów i prześlij na e-maila.

 

Kl. VII. Temat: . Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
– program polskiego pozytywizmu i jego przedstawiciele
– praca organiczna i praca u podstaw - znaczenie dla społeczeństwa polskiego
- kultura, sztuka, nauka na straży polskości przełomu XIX i XXw

 

Kl. VI. Temat: . Pierwszy rozbiór Polski.
– okoliczności wyboru Stanisława Poniatowskiego na króla Rzeczypospolitej
– reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego (reforma monetarna, założenie Szkoły Rycerskiej)
– konfederacja barska
– okoliczności i skutki pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej

 

 

Kl. VIII. WOS. Sądy i trybunały.

Zapoznaj się z lekcjami online i wykonaj zadania.

Rozwiązania wpisz do zeszytu.

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wladza-sadownicza-w-pol…/Dt9SuNaEa

https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-spraw…/D62nQfqI1


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2020 r. 

 

Kl. VIII. HISTORIA.

W ramach podsumowania działu proszę wykonać zadania z podanego niżej linku następnie proszę o przesłanie na e-maila.

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-po-ii-wo…/DDw4TmGlA

 

Każda praca ma być podpisana: Podsumowanie, imię i nazwisko oraz klasa. Prace proszę przesłać dzisiaj do godziny 20. 00.

 

NIEDOSTARCZENIE PRACY OZNACZA BRAK ZALICZENIA DZIAŁU!!! W RAZIE PYTAŃ ITP. PROSZĘ O KONTAKT PRZEZ WYCHOWAWCĘ.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 30.03.2020 R.

  

Lektura; podręcznik; CZYTAMY!!!

Kl. VIII. ----------------------------------------------

Kl. VI. Temat: Kultura polskiego oświecenia.

Kl. V. Temat: . Kościół w średniowieczu.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z TEMATEM. CZYTAMY!!!
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2020 r.

 

DO PONIŻSZYCH TEMATÓW WYKONAJ POLECENIA W ZESZYCIE!!!

NIE WYSYŁAMY!!!

 

Kl. V. historia - Temat: Kościół w średniowieczu.
- duchowni w średniowieczu, ich przywileje i obowiązki
– średniowieczne zakony: benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie
– życie w średniowiecznym klasztorze
– średniowieczne szkolnictwo

 

 

Kl. VII. historia - Temat: . Świat na drodze ku wojnie.
- przyczyny wybuchu I wojny światowej: polityczne, gospodarcze, pośrednie i bezpośrednie.
- najważniejsze konflikty pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX wieku.

 

Kl. VI. historia - Temat: Kultura polskiego oświecenia.
– mecenat artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego i obiady czwartkowe
– sztuka klasycystyczna w Polsce
– reforma szkolnictwa po pierwszym rozbiorze Polski (Komisja Edukacji Narodowej i Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych)

NIE WYSYŁAMY!!!

Zapoznaj się z poniższymi tematami, zwróć uwagę na podane zagadnienia: Lektura, CZYTAMY!!!

Kl. VIII. historia - Temat: . Początki władzy komunistów w Polsce.
1. Nowa Polska
2. Przesiedlenia ludności
3. Postawy polskiego społeczeństwa
4. Referendum ludowe
5. Sfałszowane wybory

 

Kl. VIII. wos - Temat: Organizacje pozarządowe.
- Wyjaśnienie pojęć: organizacja pozarządowa,stowarzyszenie,
fundacja, wolontariat.
- rola i cele działań organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji),
- przykłady organizacji pozarządowych w Polsce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.04.2020 r. 

Zapisz w zeszycie:

Kl. V. Wdż. - Temat: Mądry wybór w świecie gier.

1. Fascynujący wirtualny świat gier komputerowych.
2. Gry komputerowe atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.
3. Rodzaje gier i ich wpływ na użytkowników.
4. Zalety gier komputerowych:
• rozwój zdolności poznawczych,
• polepszenie spostrzegawczości i refleksu,
• wartości edukacyjne, rozwijanie logicznego myślenia.
5. Zagrożenia i negatywne oddziaływanie gier komputerowych:
• zobojętnienie wobec przemocy; akceptacja agresji,
• treści ezoteryczne i okultystyczne,
• brak granicy między dobrem a złem (np. nagradzanie nieetycznych zachowań).
6. Racjonalne zasady korzystania z gier komputerowych:
• dobór gry,
• ustalenie zasad: kiedy i ile czasu, pozycja ciała, oświetlenie.

 

Kl. VI. Wdż. - Temat: Zarządzanie sobą.

1. Planowanie zajęć i efektywne wykorzystywanie czasu.
2. Higieniczny tryb życia:
• regularny sen,
• higiena osobista,
• stosowny ubiór.
3. Zasady zdrowego odżywiania.
4. Aktywność fizyczna i wypoczynek.
5. Własna odpowiedzialność za zdrowie i jakość życia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.04.2020 r.

Uczniowie kl. VII i VIII; materiały udostępnione są na stronie

 www.epodreczniki.pl


Klasa VI zapisuje temat, zagadnienia i wykonuje w zeszycie polecenia do tematu.

Kl. VI. historia - Temat: . Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

– reformy wprowadzone przez Sejm Wielki
– postanowienia Konstytucji 3 maja
– zawiązanie konfederacji targowickiej
– wojna polsko-rosyjska w 1792 roku
– drugi rozbiór Polski

 

 
 
 
 
Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio