baner Łukasz
Szukaj

mgr Szczepan Zaręba

 
09.06.2020 r.
 
Zapisz temat w zeszycie: Zapis tematu prześlij na maila.

Kl. V. historia Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.
1. Okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej.
2. Bitwa pod Warną.
3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.
4. Wojna trzynastoletnia.
5. Drugi pokój toruński i jego postanowienia.
6. Panowanie Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech.
7. Terminy: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wojska zaciężne, żołd.
8. Postacie historyczne: Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Zbigniew Oleśnicki.

Kl. VII historia Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.

1. Struktura społeczna, narodowościowa i wyznaniowa II Rzeczypospolitej.
2. Polityka II Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych.
3. Rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej.
4. Znaczenie terminów: asymilacja narodowa, asymilacja państwowa, getto ławkowe, numerus clausus, analfabetyzm.

Kl. VIII WOS Temat: Służby ochrony prawa.

1. Wyjaśnienie pojęć:
- służby porządkowe,
- policja.
2. Przedstawienie:
- zadań i form pracy policji w Polsce,
- uprawnień przysługujących policjantom,
- zadań i form pracy straży miejskiej,
- uprawnień przysługujących strażnikom miejskim,
- uprawnień przysługujących innym służbom,
- praw przysługujących nieletnim w kontakcie ze służbami porządkowymi

Kl. VI WDŻ Temat: Jak mogę ci pomóc?

1. Osoby z niepełnosprawnościami, chore, samotne
– w rodzinie oraz bliższym i dalszym otoczeniu.
2. Potrzeba stworzenia chorym i niepełnosprawnym
dobrych warunków do życia i rozwoju.
3. Problem nudy.
4. Mobilizacja do aktywności indywidualnej, zaangażowanie
się w stowarzyszeniach udzielających pomocy osobom
potrzebującym.
5. Sposoby wsparcia osób potrzebujących w ramach
wolontariatu.
6. Sposoby wyrażania prośby.
 10. 06. 2020r.
 
Zapisz temat w zeszycie:

Kl. VI. historia Temat: Powtórzenie materiału.

Dziewczyny Kl. V. Zapisz temat w zeszycie:
Kl. V. WDŻ Temat: Zrozumieć siebie i innych.

1.Zmienność nastrojów charakterystyczna dla dziewcząt w okresie dojrzewania.
2. Zakłopotanie i niepokój – „czy ze mną jest wszystko w porządku?”.
3. Nieakceptowanie swojego wyglądu.
4. Niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami.
5. Izolacja od rówieśników, unikanie kontaktów.
6. Walka o niezależność a ustalanie granic tego, co wolno, a czego nie wolno.
7. Trudne sytuacje w rodzinie i w otoczeniu.
8. Odpowiedzialność za siebie i dokonywane wybory.

Kl. V. Dziewczyny zapis tematu przesyłamy na maila.
Propozycja na świetlicę: Międzynarodowy Dzień Heraldyki.

12. 06. 2020r.

Propozycja na świetlicę:

https://www.dzieckowpodrozy.pl/10-najciekawszych-muzeow-ktore-oferuja-wirtualne-spacery/
.
15.06.2020 r.
Zapisz temat w zeszycie:

Kl. VIII. historia Temat: Polska w NATO i EU.

1. Polityka zagraniczna.
2. Polska droga do UE.
3. Polskie społeczeństwo wobec Unii.
4. Polska w strukturach NATO.
5. Polska w wojnie z terroryzmem.

Kl. VI. historia Temat: Powtórzenie materiału.

Kl. V. historia Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

1. Okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej.
2. Bitwa pod Warną.
3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.
4. Wojna trzynastoletnia.
5. Drugi pokój toruński i jego postanowienia.
6. Panowanie Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech.
7. Terminy: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wojska zaciężne, żołd.
8. Postaci historyczne: Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Zbigniew Oleśnicki.

17. 06. 2020r.

Propozycja na świetlicę:
http://3d.wawel.krakow.pl/

 

19. 06. 2020r.

Zapisz temat w zeszycie:

Kl. VIII. WOS Temat: Powtórzenie materiału.

Podręcznik str. 63.

Propozycja na świetlicę:
https://www.dzieckowpodrozy.pl/10-najciekawszych-muzeow-ktore-oferuja-wirtualne-spacery/

22. 06. 2020r.

Zapisz temat w zeszycie:
Kl. VIII. historia Temat: Świat w erze globalizacji.
1. Globalizacja.
2. Rewolucja informacyjna.
3. Kultura masowa.
4. Globalna wioska czy globalne mia-sto?.
5. Współczesne migracje.
Kl. VI. historia Temat: Powtórzenie materiału.
Kl. V. historia Temat: Monarchia stanowa w Polsce
1. Monarchia patrymonialna i stanowa.
2. Wpływ przywilejów nadawanych przez władcę na osłabienie władzy królewskiej.
3. Przekształcenie się rycerstwa w szlachtę.
4. Przywileje szlacheckie i ich konsekwencje.
5. Ukształtowanie się sejmu walnego.
6. Konstytucja Nihil novi i jej znaczenie dla ustroju Rzeczypospolitej.
7. Terminy: monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, przywileje, szlachta, pańszczyzna, konstytucja sejmowa sejm walny, izba poselska, senat.

23. 06. 2020r.

Zapisz temat w zeszycie:
Kl. V. historia Temat: Powtórzenie wiadomości.
Kl. VII. historia Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej.
II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej.
1. Osiągnięcia polskiej nauki (filozofia, matematyka, chemia).
2. Dorobek i twórcy polskiej kultury w dwudziestoleciu międzywojennym (literatura, poezja, malarstwo, architektura).
3. Rozwój polskiej kinematografii.
4. Postacie historyczne: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Florian Znaniecki, Tadeusz Kotarbiński, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Julian Tuwim, Stanisław Ignacy Witkiewicz.
5. Sytuacja międzynarodowa odrodzonego państwa na początku lat dwudziestych – sojusze z Francją i Rumunią.
6. Znaczenie układów w Rapallo i Locarno dla międzynarodowej pozycji Polski.
7. Założenia polityki równowagi i „równych odległości”.
8. Relacje Polski z Niemcami i ZSRR (traktat o nieagresji z ZSRR, deklaracja o niestosowaniu przemocy z Niemcami).
8. Znaczenie terminów: polityka prometejska, Międzymorze, polityka równowagi i „równych odległości”, wojna prewencyjna.
9. Postać historyczna: Józef Beck.
Kl. VIII. WOS Temat: Powtórzenie materiału.
 
Kl. VI. WDŻ Temat: Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.
1. Przełamanie nieufności i pokonanie wstydu, aby
zwrócić się o pomoc.
2. Instytucjonalna i społeczna pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych:
• problemy związane z nauką,
• problemy związane z dojrzewaniem,
• niska samoocena,
• problemy ze zdrowiem,
• cyberprzemoc, hejt,
• trudne sytuacje rodzinne: choroby, ubóstwo, bezrobocie.
3. Adresy poradni i instytucji niosących pomoc w trudnych
sytuacjach życiowych.

24. 06. 2020r.

Zapisz temat w zeszycie:
Kl. VI. historia Temat: Powtórzenie materiału.
Chłopcy Kl. VI. Zapisz temat w zeszycie:
Kl. V. WDŻ Temat: Zrozumieć siebie i innych.
1. Koncentracja nad zmianami swojego fizycznego „ja”.
2. Zakłopotanie i niepokój – „czy ze mną jest wszystko
w porządku?”.
3. Labilność emocjonalna; skłonność do agresji.
4. Niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami.
 
Propozycja na świetlicę:
https://www.dzieckowpodrozy.pl/10-najciekawszych-muzeow-ktore-oferuja-wirtualne-spacery/

25. 06. 2020r.

Zapisz temat w zeszycie:
 

Kl. VI. historia Temat: --------------------

Kl. VII. historia Temat: Polska w przededniu II wojny światowej.

1. Postawa Polski wobec decyzji konferencji monachijskiej.
2. Zajęcie Zaolzia przez Polskę.
3. Niemieckie żądania wobec Polski.
4. Stanowisko władz polskich wobec roszczeń Hitlera.
5. Zacieśnienie współpracy Polski z Francją i Wielką Brytanią.
6. Pakt Ribbentrop–Mołotow i jego konsekwencje.
7. Postawa społeczeństwa polskiego wobec zagrożenia wybuchem wojny.
8. Postacie historyczne: Joachim von Ribbentrop, Wiaczesław Mołotow.

Kl.VIII. historia Temat: Wyzwania współczesnego świata.

1. Problemy demograficzne.
2. Nierówności społeczne.
3. Przestępczość zorganizowana.
4. Zagrożenie terrorystyczne.
5. Zagrożenia ekologiczne.

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio