baner Łukasz

 


 

 

Do zadań świetlicy należy:

 

  • organizowanie pomocy w nauce, 
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
  • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
  • współpraca z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły. 

 

  

wychowawca świetlicy

mgr Jadwiga Wadyl

 

 

 

 

 

 

Linki

 

 

 


 

 
CMS Tractable by Marketing Studio