baner Łukasz
Wytyczne dla Rodziców - prawnych opiekunów uczniów klas 1 - 8 Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie dotyczące organizacji pracy w szkole od 1 września 2020 r.

 

Wytyczne dla Rodziców (prawnych opiekunów)

uczniów klas  1  8 Szkoły Podstawowej

w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie

dotyczące organizacji pracy w szkole od 1 września 2020 r.

 

 

1.         Uczniowie nie mogą uczęszczać do szkoły, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.         Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy 1–3 szkoły podstawowej mogą przyprowadzić go do szkoły, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzice ograniczają przebywanie w szkole do niezbędnego minimum.

3.         Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (strefa wydzielona dla rodziców) tylko od strony wejścia głównego, zachowując następujące zasady: 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans od kolejnego opiekuna z dziećmi: min. 1,5 m. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.

4.         Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonym czasie:

  - klasy 1 – 3: od godz. 7.55 - 8.05.

         - klasy 4 – 8: od godz. 7.45 - 7.55.

5.         Uczniowie wchodzą do szkoły korzystając z następujących wejść:

- klasy: 1 i 3 - wejście główne,

- klasy: 4, 6 i 7 - od strony sali gimnastycznej,

- klasy: 2 i 8 - od strony boiska szkolnego.

6.         Uczniowie korzystają z następujących szatni:

- klasy 2 i 8 od strony boiska szkolnego,

- klasa 1 - pierwsze piętro, przy sali nr 9,

- klasa 3 - parter przy sali nr 2,

- klasy 4, 6 i 7 szatnie na dolnym poziomie szkoły.        

7.         Uczniowie danej klasy mają zajęcia edukacyjne w jednej sali lekcyjnej:

  - klasa 1– sala nr 9,

  - klasa 2 – sala nr 5,

  - klasa 3 – sala nr 2,

  - klasa 4 – sala nr 4,

  - klasa 6 – sala nr 7,

  - klasa 7 – sala nr 10,

  - klasa 8 – sala nr 6.

Wychowanie fizyczne odbywa się na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu. Uczniowie przebierają się w szatniach sportowych. Zajęcia informatyki są w sali komputerowej.

8.         W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej o czasie i miejscu przerw śródlekcyjnych decyduje wychowawca lub nauczyciel uczący. Przerwy mogą odbywać się na świeżym powietrzu.

9.         Przerwy międzylekcyjne uczniów klas 4 – 8 są zgodnie z planem dnia. Uczniów klas 4 i 8 wyprowadza i pilnuje na przerwie nauczyciel kończący daną lekcję. Uczniowie klas 6 i 7 wychodzą na korytarz co 2 przerwę, pozostałe spędzają w klasie. Przerwy mogą odbywać się na świeżym powietrzu.

10.   Uczniowie klas 13 spożywają śniadanie w sali o godz. 8.50.

11.     Uczniowie spożywają obiad w następującym porządku:

          - klasy 1  3: od godz. 10.35 - 10.45,

          - klasy 4  8: od godz. 11.30 - 11.45.

12.     Uczniowie szkoły podstawowej zobowiązani są do posiadania osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły na przerwach. Każdy uczeń powinien posiadać codziennie dwie maseczki, w które zaopatruje go rodzic. Uczeń może zakładać maseczkę na lekcji (z wyjątkiem wychowania fizycznego).

13.     Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14.     Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które zabierają do domu. Nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

15.     Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

16.     Uczeń może mieć wykonany pomiar temperatury w sytuacji zaobserwowania u niego innych objawów chorobowych lub jeśli Dyrektor zleci wykonywanie takiego pomiaru uczniom.

17.     W sytuacji zauważenia u ucznia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel odizoluje go, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem, a innymi osobami. Następnie nauczyciel niezwłocznie zawiadomi rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu.

18.     Rodzice (prawni opiekunowie) wskazują wychowawcy drogę do szybkiej i skutecznej komunikacji - zawsze dostępny numer telefonu. Jeżeli rodzice nie mają możliwości odebrania dziecka ze szkoły w czasie lekcji to wówczas wskazują wychowawcy osobę przez nich upoważnianą z pisemnym upoważnieniem. Wychowawca przekazuje dane do szybkiego kontaktu Dyrektorowi szkoły.

19.     W kontaktach z nauczycielami wskazane jest korzystanie z technik komunikacji na odległość.

20.     Szkoła może funkcjonować w jednym z trzech wariantów kształcenia:

A-    tradycyjny: z zachowaniem przestawionych powyżej wytycznych opracowanych na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

B-    mieszany (hybrydowy): na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;

C-    zdalny: na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;

21.     Informacja o zmianie wariantu kształcenia i wynikających z niej zmian organizacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości Rodzicom i Uczniom za pomocą strony internetowej szkoły i Facebooka (aplikacja Messenger).

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Linki

 

 

 


 

 
CMS Tractable by Marketing Studio