baner Łukasz
Szukaj

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 będzie prowadzone nauczanie zdalne.

 

 

Szanowni Rodzice.

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.

1. Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości  z poszczególnych przedmiotów, według planu lekcji. W ten sposób będą realizowane  treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.

 W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., proszę kontaktować się  z wychowawcą klasy (wg udostępnionych uczniom i Państwu numerów telefonów ) oraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów ( drogą mailową lub poprzez aplikację Messenger).

Tygodniowy rozkład zajęć wynika z dotychczas obowiązującego podziału godzin a zakres treści z planu dydaktycznego. Uwzględniamy w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

2. Efekty zdalnej pracy ucznia podlegają bieżącemu ocenianiu. Oceny wpisywane będą do dziennika.

3. Każdy uczeń, rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem w formie ustalonej przez nauczyciela (rozmowa telefoniczna, droga mailowa, komunikatory  internetowe).

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności  Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych   Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) materiałów zamieszczanych   przez nauczycieli na Stronie Szkoły, wysyłanych uczniom drogą mailową lub poprzez komunikatory społeczne

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.


5. Drodzy Rodzice
- pamiętajcie o właściwych warunkach nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej: odpowiedniej diecie, odpoczynku, zajęciach ruchowych.

6.  Drodzy  Uczniowie - pracując z komputerem starajcie się zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:  korzystajcie  z wiarygodnych źródeł informacji, pamiętajcie o ochronie  swojej prywatności w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.

 

Drodzy Państwo,
ten trudny czas wymagający od nas wszystkich społecznej kwarantanny jest okresem naszej pełnej mobilizacji, solidarności i współpracy. Nie ma obecnie nic cenniejszego jak dbałość o zdrowie każdego z nas, naszych dzieci i rodzin. Mam głęboką nadzieję, że nikt spośród społeczności naszej Szkoły nie doświadczy choroby z powodu wirusa, który tak bardzo opanował świat.

Bardzo liczymy na współpracę z Państwem i pomoc w mobilizacji swoich Pociech, a Naszych Kochanych Uczniów, do dobrej współpracy z nami – nauczycielami, bo przecież i Państwo i my, nauczyciele, mamy cel wspólny, którym jest dobre wykształcenie  Dzieci.

                                                                    Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Dziwisz

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Dyrektorem Szkoły
- tel.18 3317018.
Nauczyciele są dla Państwa dostępni  w godz. 8.00 - 11.00 oraz 16.00 - 18.00.
Jeszcze raz gorąco proszę  Państwa o współpracę, zaangażowanie i wyrozumiałość. Wszyscy uczymy się funkcjonowania w nowej dla nas rzeczywistości .

 

« powrót
Archiwum:         
Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio